Cwestiynau Cyffredin

Adolygiad o Dai Gwag - Y Dreth Gyngor

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin yn cynnal adolygiad o'r holl eiddo gwag ar hyn o bryd. Ein nod yw darparu'r gwasanaeth gorau posibl i'n preswylwyr yn ystod yr ymarferiad hwn drwy gynnig cyfarwyddiadau clir ynghylch sut i gwblhau'r ffurflen. 

Efallai na fydd hi'n rhwydd egluro amgylchiadau o bryd i'w gilydd, felly er mwyn cynorthwyo â'r sefyllfaoedd hyn rydym wedi cynnwys y cwestiynau mwyaf cyffredin sy'n debygol o gael eu holi yn ystod y cyfnod adolygu hwn.

Pam yr anfonwyd y llythyr hwn ataf?

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin wrthi'n adolygu amgylchiadau'r holl eiddo sydd wedi'u rhestru'n wag. Rydym yn gwirio a diweddaru manylion deiliadaeth yr eiddo hyn. 

Sut ydw i'n cwblhau'r ffurflen?

Gofynnir i chi lenwi'r ffurflen ar-lein a nodi eich rhif PIN, rhif y cyfrif a'ch côd post a nodwyd yn y llythyr. 

Fel arall, os na allwch gwblhau'r ffurflen ar-lein, llenwch y ffurflen ar gefn eich llythyr a'i dychwelyd yn yr amlen ragdaledig a ddarperir.

Os yw'r eiddo hwn yn dal yn wag, ticiwch rif 1 yn Adran A a llofnodi a dyddio'r datganiad.

Os yw'r eiddo hwn bellach wedi'i feddiannu, neu os bydd yn cael ei feddiannu cyn bo hir, ticiwch rif 3 yn adran A ac yna rhestrwch bawb sy'n byw yn yr eiddo yn Adran B. Os yw unrhyw un sy'n byw yn yr eiddo yn cael ei eithrio, nodwch y rheswm dros hynny. Peidiwch â chynnwys unrhyw un dan 18 oed. Gweler y daflen a anfonwyd gyda'r ffurflen.

Beth fydd yn digwydd os na fyddaf yn cwblhau'r ffurflen?

Byddwn yn cynnal archwiliadau pellach i nodi statws deiliadaeth yr eiddo hwn a sicrhau bod ein cofnodion yn gywir.

Pa wybodaeth am gredyd sydd gennych amdanaf?

Nid ydym yn cadw unrhyw wybodaeth am gredyd, os ydych am weld eich ffeil gredyd cysylltwch ag unrhyw un o'r prif asiantaethau cyfeirnod credyd:

• Callcredit

• Equifax

• Experian

 

Beth sy'n digwydd os yw'r ffurflen yn cael ei dychwelyd ar ôl y dyddiad cau a roddir o 14 diwrnod?

Cyhyd â bod y ffurflen wedi'i chwblhau yn cael ei dychwelyd o fewn amser rhesymol, bydd yn cael ei derbyn. Os bydd y ffurflen yn hwyr iawn, gellir gwneud archwiliadau pellach.

Pam y gofynnir i mi ddychwelyd fy ngwybodaeth i gyfeiriad yn Nottingham?

Mae'r holl ffurflenni a ddychwelwyd yn cael eu trin gan gyfleuster sganio llywodraeth leol canolog. Maent yn prosesu'r dogfennau ar ran llawer o awdurdodau lleol.

Rwyf eisoes wedi rhoi gwybod i'r Cyngor am newid mewn amgylchiadau. A oes angen i mi lenwi'r ffurflen?

Oes, nodwch fanylion pawb sy'n byw yn yr eiddo hwn yn eich ymateb.

Mae rhywun yn aros yn y cyfeiriad hwn am 3 neu 4 noson yr wythnos, a yw'r person hwn yn cyfrif fel preswylydd?

Os yw'r person hwn yn cadw ei eiddo personol yn y cyfeiriad hwn, ystyrir mai hwn yw ei brif breswylfa a dylid ei gynnwys yn eich ymateb.

Ble mae'r person hwn yn aros y 3 noson arall yn yr wythnos? Os ydyw ef/hi yn aros mewn cyfeiriadau gwahanol bydd eich cyfeiriad yn dal yn cael ei ystyried fel ei brif/phrif gyfeiriad a dylid ei gynnwys/chynnwys yn eich ymateb.